ตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลปลายบาง

รูป “พระธาตุเจดีย์ศรีประวัติ มีรัศมีโดยรอบเหนือยอดองค์พระธาตุ อยู่ภายใต้วงกลมสองชั้น” หมายถึง พระธาตุเจดีย์ศรีประวัติ ซึ่งเป็นพระธาตุเจดีย์ที่ตั้งอยู่ภายในวัดศรีประวัติหรือวัดช่องลม สร้างโดยท้าวศรีทรงกันดาล พระสัสสุ (แม่ยาย) พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) เมื่อปี พ.ศ.2403 พระธาตุเจดีย์องค์นี้ถือเป็นโบราณสถานที่สำคัญของชุมชน คณะกรรมการสุขาภิบาลปลายบางจึงได้มีมติเป็นเอกฉันท์ในการประชุมกรรมการสุขาภิบาล ครั้งที่ 2/2538 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2538 กำหนดรูปแบบพระธาตุเจดีย์ศรีประวัติเป็นสัญลักษณ์ดวงตาและเครื่องหมายของสุขาภิบาลและเทศบาลปลายบาง นับแต่บัดนั้นเป็นต้นมา