นโยบายการพัฒนาเทศบาลของนายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง (พ.ศ. 2554 – 2558)

เทศบาลตำบลปลายบาง ภายใต้การบริหารงานของ นายพงษ์ศักดิ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง ซึ่งได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี เป็นสมัยที่ 5 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2554 และได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลปลายบางในวันที่ 29 สิงหาคม 2554  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลายบาง  โดยยึดกรอบนโยบาย 5 ด้าน ดังต่อไปนี้

  1. นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

               1.1 ปรับปรุงและก่อสร้างถนนภายในเขตเทศบาลให้ได้มาตรฐาน เพื่อความสะดวกของประชาชนในการสัญจร

               1.2 ปรับปรุงระบบระบายน้ำ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลโดยแก้ไข     ทั้งปัญหาเฉพาะหน้าและระยะยาว

               1.3 ติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ได้มาตรฐาน อย่างทั่วถึงและเพียงพอต่อ          การขยายตัวของชุมชนในเขตเทศบาล ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

               1.4 จัดทำสะพานทางเดินเท้าเพื่อให้ประชาชนใช้เดินทางอย่างสะดวกและรวดเร็ว

  1. นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชน

               2.1 เน้นการส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนมีรายได้เพิ่ม  โดยการจัดอบรมวิชาชีพด้านต่าง ๆ อาทิ การอบรมจัดดอกไม้สด การอบรมประดิษฐ์ดอกไม้แห้ง การอบรมเย็บผ้าด้วยจักรอุตสาหกรรม การอบรม      นวดแผนไทยโบราณ การอบรมทำขนม ฯลฯ เป็นต้น

               2.2 จัดตลาดนัดสินค้าเกษตร สนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

               2.3 สนับสนุนการรวมกลุ่มเพื่อร่วมกันทำการค้าขายสินค้าเกษตรและสินค้าของกลุ่มแม่บ้านในชุมชนเทศบาล

               2.4 ส่งเสริมและให้ความรู้การใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  1. นโยบายการพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน

               3.1 ส่งเสริมให้มีความสงบปลอดภัยในชุมชน ตลอดจนความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและปรับปรุงสภาพแวดล้อมชุมชนให้มีความน่าอยู่

               3.2 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยให้มีการบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง       ทั้งด้านการรักษาพยาบาล และส่งเสริมสุขภาพอนามัย ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เช่น ไข้เลือดออก         พิษสุนัขบ้า เป็นต้น

               3.3 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาด้านการศึกษา ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ขยายโอกาสด้านการศึกษาโดยรับถ่ายโอนโรงเรียนมาอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล มุ่งเน้นตามนโยบายการเรียนฟรีของรัฐบาล และเพิ่มค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน เป็นคนละ 18 บาท

               3.4 สนับสนุนและส่งเสริมแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   และการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ

               3.5 ส่งเสริมการพัฒนาสติปัญญา และพัฒนาทางด้านจิตใจของเด็กและเยาวชน

               3.6 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านกีฬาและนันทนาการ

               3.7 จัดสร้างและให้มีสวนสาธารณะและสนามกีฬาในเขตเทศบาล

               3.8 อนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

               3.9 สนับสนุนและให้การดูแลผู้พิการ ผู้สูงอายุ โดยการมอบเบี้ยยังชีพ และมอบเงินผู้พิการอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง

  1. นโยบายการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

               4.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

               4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาลฯ รวมทั้งร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น

                4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล การเมืองมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้

               4.4 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

               4.5 สนับสนุนให้มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีให้มีความเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

               4.6 มุ่งเน้นการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย

  1. นโยบายการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

               5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมขยะน้ำเสีย สิ่งปฏิกูลต่าง ๆ

               5.2 ส่งเสริม พัฒนา และเสริมสร้างจิตสำนึกของประชาชนในชุมชนให้มีความรู้สึกนึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติในเขตพื้นที่ หรือชุมชนของตน

               5.3 ส่งเสริมให้ความรู้ในเรื่องการคัดแยกขยะ และการนำขยะกลับมาใช้ใหม่ หรือการแปรรูปขยะเพื่อนำกลับมาใช้เป็นผลิตภัณฑ์ เป็นการลดปริมาณขยะให้น้อยลง

               5.4 ส่งเสริมการรักษาความสะอาด ถนน ทางเดินเท้า คูคลอง หน้าบ้านน่ามองภายในเขตเทศบาล