วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลปลายบาง

“ปลายบางเป็นเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่ความเป็นเลิศของการศึกษา ชาวประชาเข้มเเข็ง”