ประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลตำบลปลายบางได้จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 ขึ้น ณ วัดศรีประวัติ ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ในการจัดงานลอยกระทงในครั้งนี้ได้รับความสนใจพี่น้องประชาชนชาวปลายบางรวมทั้งพี่น้องในเขตพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

กิจกรรมที่ทางเทศบาลจัดขึ้นได้แก่ การประกวดหนูน้อยนพมาศและการประกวดการประดิษฐ์กระทงดอกไม้สด ทางเทศบาลได้เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการทำบุญจากการซื้อพวงมาลัยและดอกไม้ในการเชียร์หนูน้อยนพมาศ โดยได้เงินรวมทั้งสิ้น 146,000 บาท ทางเทศบาลได้มอบเงินดังกล่าวแก่วัดศรีประวัติและโรงเรียนในเขตเทศบาลฯ โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ผลการประกวดหนูน้อยนพมาศ ประจำปี 2560

– รางวัลชนะเลิศหนูน้อยนพมาศ เงินรางวัล 10,000 บาท

เด็กหญิงณัญอร ลิ้มพานิชภักดี โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา

– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 7,000 บาท

เด็กหญิงศิราภรณ์ ตามบุญ โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโบสถ์

– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท

เด็กหญิงธิดาพร เสือทอง โรงเรียนมหาสวัสดิ์ (ราษฎร์บำรุง)

– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 เงินรางวัล 3,000 บาท

เด็กหญิงณัชชา คงเพ็ชร โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์(แจ่มชื่นวิทยาคม)

– รางวัลขวัญใจหนูน้อยนพมาศ เงินรางวัล 10,000 บาท

– เด็กหญิงณัชชา คงเพ็ชร โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์(แจ่มชื่นวิทยาคม)

ผลการประกวดกระทงดอกไม้สด ประเภทนักเรียน

– รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 6,000 บาท

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์(แจ่มชื่นวิทยาคม)

– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโบสถ์

– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 4,000 บาท

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม

– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 เงินรางวัล 3,000 บาท

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง

ผลการประกวดกระทงดอกไม้สด ประเภทประชาชนทั่วไป

– รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 6,000 บาท

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม

– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโบสถ์

– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 4,000 บาท

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์(แจ่มชื่นวิทยาคม)

– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 เงินรางวัล 3,000 บาท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *