ฟันดี ยิ้มสดใส เด็กไทยปลายบาง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลายบาง ได้จัดโครงการฟันดี ยิ้มสดใส เด็กไทยปลายบาง “ฟันสวย สะอาด สดใส เพราะใส่ใจแปรงฟัน” โดยได้ทำการมอบแปรงสีฟันพร้อมยาสีฟันแก่เด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลปลายบาง ทั้ง 6 โรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใส่ใจการแปรงฟัน พร้อมทั้งได้สาธิตการแปรงฟันที่ถูกวิธีแก่เด็กนักเรียน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *