สานสัมพันธ์วันกีฬานักเรียน

กองการศึกษา เทศบาลตำบลปลายบาง ได้จัดโครงการสานสัมพันธ์วันกีฬานักเรียน ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2560 – วันที่ 11 มกราคม 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลปลายบาง และ สนามกีฬาเทศบาลตำบลปลาย
โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งหมด 14 โรงเรียน ได้แก่
1. โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการามฃ
2. โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์(แจ่มชื่นวิทยา)
3. โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดดคนอนราษฎร์บำรุง
4. โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม
5. โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโบสถ์
6. โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดส้มเกลี้ยง
7. โรงเรียนมหาสวัสดิ์(ราษฎร์บำรุง)
8. โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)
9. โรงเรียนชสญรัตน์วิทยา
10. โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
11. โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต
12. โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา
13. โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน
14. โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

ผลการแข่งขันฟุตบอลชาย ระดับประถมศึกษา
– ชนะเลิศ รร.วัดใหม่ผดุงเขต
– รองชนะเลิศ อันดับ 1 รร.วรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
– รองชนะเลิศ อันดับ 2 รร.ทต.วัดอุบลวนาราม และ รร.ทต.วัดสิงห์

ผลการแข่งขันฟุตบอลชาย ระดับมัธยมศึกษา
– ชนะเลิศ รร.ทต.สุนทรธรรมิการาม
– รองชนะเลิศ อันดับ 1 รร.วรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
– รองชนะ อันดับ 2 ทต.วัดใหม่ผดุงเขต และ รร.ทต.วัดสิงห์

ผลการแข่งขันฟุตซอลชาย ระดับประถมศึกษา
– ชนะเลิศ รร.วรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
– รองชนะเลิศ อันดับ 1 รร.วัดใหม่ผดุงเขต
– รองชนะ อันดับ 2 รร.ทต.วัดสิงห์ และ รร.ชุมชนวัดบางไกรใน

ผลการแข่งขันฟุตซอลหญิง ระดับประถมศึกษา
– ชนะเลิศ รร.ทต.วัดสิงห์
– รองชนะเลิศ อันดับ 1 รร.วัดใหม่ผดุงเขต
– รองชนะเลิศ อันดับ 2 รร.ทต.สุนทรธรรมิการาม และ รร.ทต.วัดส้มเกลี้ยง

ผลการแข่งขันฟุตซอลชาย ระดับมัธยมศึกษา
– ชนะเลิศ รร.ทต.วัดสุนทรธรรมิการาม
– รองชนะเลิศ อันดับ 1 รร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี
– รองชนะเลิศ อันดับ 2 รร.มหาสวัสดิ์ และ รร.นุ่มประสงค์วิทยา

ผลการแข่งขันฟุตซอลหญิง ระดับมัธยมศึกษา
– ชนะเลิศ รร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี
– รองชนะเลิศ อันดับ 1 รร.ทต.วัดสุนทรธรรมิการาม
– รองชนะเลิศ อันดับ 2 รร.ทต.วัดสิงห์

ผลการแข่งขันวอลเลย์บอล ระดับประถมศึกษา
– ชนะเลิศ รร.ทต.วัดสิงห์
– รองชนะเลิศ อันดับ 1 รร.ทต.วัดโบสถ์
– รองชนะเลิศ อันดับ 2 รร.ทต.วัดอุบลวนาราม และ รร.ชุมชนวัดบางไกรใน

ผลการแข่งขันวอลเลย์บอล ระดับมัธยมศึกษา
– ชนะเลิศ รร.ทต.วัดสุนทรธรรมิการาม
– รองชนะเลิศ อันดับ 1 รร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี
– รองชนะเลิศ อันดับ 2 รร.มหาสวัสดิ์ และ รร.ทต.วัดสิงห์

ผลการแข่งขันเปตองชาย ระดับประถมศึกษา
– ชนะเลิศ รร.ทต.วัดอุบลวนาราม
– รองชนะเลิศ อันดับ 1 รร.ชุมชนวัดบางไกรใน
– รองชนะเลิศ อันดับ 2 รร.อนุบาลบางกรวย และ รร.นุ่มประสงค์วิทยา

ผลการแข่งขันเปตองหญิง ระดับประถมศึกษา
– ชนะเลิศ รร.ทต.วัดโคนอนราษฎร์บำรุง
– รองชนะเลิศ อันดับ 1 รร.ทต.วัดอุบลวนาราม
– รองชนะเลิศ อันดับ 2 รร.อนุบาลบางกรวย และ รร.ทต.วัดโบสถ์

ผลการแข่งขันเปตองชาย ระดับมัธยมศึกษา
– ชนะเลิศ รร.ทต.วัดสิงห์
– รองชนะเลิศ อันดับ 1 รร.ทต.วัดสุนทรธรรมิการาม
– รองชนะเลิศ อันดับ 2 รร.วัดใหม่ผดุงเขต และ รร.มหาสวัสดิ์

ผลการแข่งขันเปตองหญิง ระดับมัธยมศึกษา
– ชนะเลิศ รร.ทต.วัดสุนทรธรรมิการาม
– รองชนะเลิศ อันดับ 1 รร.มหาสวัสดิ์
– รองชนะเลิศ อันดับ 2 รร.วัดใหม่ผดุงเขต และ รร.ทต.วัดสิงห์

ผลการแข่งขันกินวิบาก ระดับอนุบาล
– ชนะเลิศ รร.ทต.วัดสิงห์
– รองชนะเลิศ อันดับ 1 รร.ทต.วัดอุบลวนาราม
– รองชนะเลิศ อันดับ 2 รร.ทต.วัดสุนทรธรรมิการาม

ผลการแข่งขันวิ่งผลัด ป.1-ป.2
– ชนะเลิศ รร.อนุบาลบางกรวย
– รองชนะเลิศ อันดับ 1 รร.ทต.วัดสุนทรธรรมิกราม
– รองชนะเลิศ อันดับ 2 รร.ทต.วัดอุบลวนาราม

ผลการแข่งขันวิ่งระยะสั้น ระดับอนุบาล 3 ขวบ ชาย
– ชนะเลิศ รร.วัดใหม่ผดุงเขต
– รองชนะเลิศ อันดับ 1 รร.ทต.วัดสุนทรธรรมิการาม
– รองชนะเลิศ อันดับ 2 รร.อนุบาลบางกรวย

ผลการแข่งขันวิ่งระยะสั้น ระดับอนุบาล 3 ขวบ หญิง
– ชนะเลิศ รร.ทต.วัดส้มเกลี้ยง
– รองชนะเลิศ อันดับ 1 รร.ทต.วัดอุบลวนาราม
– รองชนะเลิศ อันดับ 2
รร.ทต.วัดโบสถ์

ผลการแข่งขันวิ่งระยะสั้น ระดับอนุบาล 4 ขวบ ชาย
– ชนะเลิศ รร.ทต.วัดสุนทรธรรมิการาม
– รองชนะเลิศ อันดับ 1 รร.ทต.วัดส้มเกลี้ยง
– รองชนะเลิศ อันดับ 2 รร.ทต.วัดอุบลวนาราม

ผลการแข่งขันวิ่งระยะสั้น ระดับอนุบาล 4 ขวบ หญิง
– ชนะเลิศ รร.อนุบาลบางกรวย
– รองชนะเลิศ อันดับ 1 รร.ทต.วัดโบสถ์
– รองชนะเลิศ อันดับ 2 รร.มหาสวัสดิ์

ผลการแข่งขันวิ่งระยะสั้น ระดับอนุบาล 5 ขวบ ชาย
– ชนะเลิศ รร.ทต.วัดสุนทรธรรมิการาม
– รองชนะเลิศ อันดับ 1 รร.ทต.วัดโคนอนราษฎร์บำรุง
– รองชนะเลิศ อันดับ 2 รร.ชาญรัตน์วิทยา

ผลการแข่งขันวิ่งระยะสั้น ระดับอนุบาล 5 ขวบ หญิง
– ชนะเลิศ รร.ทต.วัดส้มเกลี้ยง
– รองชนะเลิศ อันดับ 1 รร.ชาญรัตน์วิทยา
– รองชนะเลิศ อันดับ 2 รร.อนุบาลบางกรวย

ผลการแข่งขันชักเย่อ
– ชนะเลิศ รร.ชาญรัตน์วิทยา
– รองชนะเลิศ อันดับ 1 รร.อนุบาลบางกรวย
– รองชนะเลิศ อันดับ 2 รร.ทต.วัดสิงห์

รางวัลคะแนนรวมกีฬา ระดับประถมศึกษา
– รร.ทต.วัดอุบลวนาราม และ รร.ทต.วัดสิงห์(แจ่มชื่นวิทยา)

รางวัลคะแนนรวมกีฬา ระดับมัธยมศึกษา
– รร.ทต.วัดสุนทรธรรมิการาม

ผลการแข่งขันขบวนพาเรด
– ชนะเลิศ รร.ทต.วัดสุนทรธรรมิการาม
– รองชนะเลิศ อันดับ 1 รร.อนุบาลบางกรวย (วัดศรีประวัติ)
– รองชนะเลิศ อันดับ 2 รร.ทต.วัดโคนอนราษฎร์บำรุง

ผลการแข่งขันกองเชียร์
– ชนะเลิศ รร.ทต.วัดสุนทรธรรมิการาม
– รองชนะเลิศ อันดับ 1 รร.วรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
– รองชนะเลิศ อันดับ 2 รร.ทต.วัดสิงห์(แจ่มชื่นวิทยา)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *