อสม. น้อย (25 มกราคม 2561)

กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลปลายบาง จัดโครงการ อสม.น้อยสดใส ใจอาสา ขึ้น เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลายบาง เพื่อเป็นการให้ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และสามารถนำความรู้ที่ได้ในครั้งนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ จำนวน 200 คน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *