งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 29 กันยายน 2561

รายจ่ายจากรายรับ2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *