รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2561

ผู้ใดสนใจ สามารถเข้ามาขอข้อมูลได้ที่ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลปลายบาง โทรศัพท์ 02-4494360 ต่อ 126

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *