รายงานผลการวิจัยความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลปลายบาง

ผู้ใดสนใจสามารถขอดูข้อมูลได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลปลายบาง หรือกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลปลายบาง โทร 024494360 ต่อ 125

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *