ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวี ซอยแยกถนนอัจฉริยะพัฒนา หมู่ 3 ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

278

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *