ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 1-2 (เดือนตุลาคม 2561-เดือนมีนาคม 2562)

ประกาศผลการติดตาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *