ประกาศเผยแพร่ตารางราคากลาง โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.และท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวี หมู่บ้านพิริยะทาวน์ หมู่ 6 ตำบลมหาสวัสดิ์ (รายจ่ายค้างจ่ายประจำปี 2561)

307

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *