ประกาศเทศบลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 (พ.ศ.2562)

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น-2561-2565-เปลี่ยนแปลงครั้งที่1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *