ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่องมาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลปลายบาง

ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่องมาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลปลายบาง

Back to top of page