เรื่อง การคัดเลือกสรรหาบุคคลและองค์กรที่ให้การสนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น สถานประกอบการดีเด่นด้านการจ้างคนพิการ และคนพิการ

          รายละเอียดและหลักเกณฑ์ตามเอกสารด้านล่างท่านที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และขอแบบใบสมัครได้ที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลายบาง โทรศัพท์ 02-4494994 ,02-4494360 ต่อ 110-112