ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง กำหนดการจ่ายเงินแก่ผู้ได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)