“ข่าวประชาสัมพันธ์”

ศูนย์บริหารจัดการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ระดับอำเภอ ที่มีหน้าที่บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) /ศูนย์พักคอยชุมชนอำเภอบางกรวย (โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม)

****เปิดให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี ATK (Antigen Test kit)

 

ทุกวัน เวลา 09.30 น. – 11.00 น. รับจำนวน 200 คน/วัน

(หากครบ 200 คน ก่อนเวลา จะปิดรับการตรวจในวันนั้น)

เปิดรับบัตรคิว เวลา 07.30 น.

บุคคลที่มีสิทธิตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ได้แก่

 

1. บุคคลที่มีที่อยู่อาศัย / ทำงานในพื้นที่อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เอกสารที่ต้องใช้ในการตรวจ

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ระบุเบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)

 

2. กรณีเป็นบุคคลต่างด้าว

เอกสารที่ต้องใช้ในการตรวจ

2.1 สำเนาหนังสือเดินทาง (PASSPORT)

2.2 สำเนาบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (NON THAI IDENTIFICATION CARD) หรือ

2.3 สำเนาใบอนุญาตทำงาน (WORK PERMIT) (ระบุเบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจน พร้อมเซ็นรับรอสำเนาถูกต้อง)

***สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0838621848***

อาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้ง และข้อความ
—————————————–
เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดยนทบุรี
โทรศัพท์ : 02-4494360
Facebook : ปลายบาง นนทบุรี
ID Line : plaibang
www : plaibang.go.th
สายตรงงานป้องกันฯ : 02-4494361