วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลายบาง

กองการศึกษา เทศบาลตำบลปลายบาง ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพของสถานศึกษา และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนให้สูงขึ้นอย่างมีคุณภาพผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐาน โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ดังนี้

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
2. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์
3. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดคำนวณพื้นฐาน โดยวิธีจินตคณิต
4. เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ และได้รับการพัฒนา อย่างต่อเนื่องในทิศทางที่เหมาะสม

ซึ่งเทศบาลฯ ได้รับความร่วมมือด้วยดี จากสถาบันจินตคณิต (บริษัทเบรนเทรนนิ่ง จำกัด) ผู้บริหารเทศบาล ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู เจ้าหน้าที่ ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียนทุกคน เป็นอย่างดียิ่ง