วันจันทร์ ที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น.

นางวไลพร อัจฉริยะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง ในฐานะประธานคณะกรรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลปลายบาง พร้อมด้วยคณะกรรมการและประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561 – 2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่3/2565 และ พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบแผนพัฒนาฯ ทั้งนี้จักได้ส่งแผนพัฒนาดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้พร้อมปิดประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป

————————————————————————

เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ : 02-4494360

Facebook : ปลายบาง นนทบุรี

ID Line : plaibang

www : plaibang.go.th

สายตรงงานป้องกันฯ : 02-4494361