เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือข้าราชการอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรังตำแหน่งที่ว่าง