เรื่อง ประกาสงบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563