วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563

“สุขภาพดี สร้างได้ในปลายบาง”
ท่านนายกฯ พงษ์ศักดิ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ ต้องการให้พี่น้องชาวปลายบางทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่่ดีและแข็งแรง จึงได้มีนโยบายให้กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลปลายบาง ออกหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ ในวันพระตามวัดต่างๆ ทั้ง 14 วัด ในเขตเทศบาลตำบลปลายบาง โดยให้บริการตรวจด้านสุขภาพดังนี้
1. ตรวจรักษาโรคเบื้องต้น
2. ตรวจหาดัชนีมวลกาย
3. ตรวจระดับน้ำตาลและไขมันในเลือด
4. วัดความดันโลหิต
5. ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ
6. รับยาสามัญประจำบ้าน
7. รับคำร้องต่างๆ
ทุกการรับบริการไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
โดยได้ออกหน่วย ณ วัดศรีประวัติ ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี