วันพุฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปลายบาง โดยการนำของนายพงษ์ศักดิ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง ได้จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรม “ฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในเขตเทศบาลตำบลปลายบาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563” โดยได้ให้ความรู้และสาธิตการดับเพลิงที่ถูกต้องแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์(แจ่มชื่นวิทยาคม)