ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับเทศบาลตำบลปลายบาง กำหนดจัดโครงการพัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่
“Shift and share” เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน ให้มีความตระหนักในบทบาทหน้าที่
ความเป็นจิตอาสา จิตสาธารณะ มีความรู้ ทักษะการคิดวิเคราะห์ และคิดกิจกรรมสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา
ตามบริบทของพื้นที่
โดยโครงการ “shift and Share” ได้จัดขึ้น ณ โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชื่นวิทยาคม) แบ่งออกเป็น 2 ห้วงเวลา ดังนี้

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 นักเรียนร่วมกิจกรรม “เวทีจุดประกายขายความคิด” เพื่อร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดในชุมชน
พร้อมวิธีการแก้ปัญหาปัญหาเหล่านั้น

 

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 นักเรียนร่วมกับวิทยากรในการถอดบทเรียนการจัดสวัสดิการสังคม เพื่อระดมความคิดในการต่อยอดการสร้างเครือข่ายพัฒนาสังคมในพื้นที่และ
ชมการแสดงความสามารถทางดนตรีและการร้องเพลงของนักเรียน