วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563
นายพงษ์ศักดิ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง พร้อมด้วยผู้บริหาร , สมาชิกสภาเทศบาล , หัวหน้าส่วนราชการ และผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลปลายบาง เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลายบาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลคำบลปลายบาง ชั้น 4