ประชาสัมพันธ์รณรงค์ เรื่อง การงดใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งทุกวันพุธของสัปดาห์ และการรักษาความสะอาดภายในตลาด โดยให้ผู้ประกอบการและร้านค้า พิจารณางดให้บริการถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งแก่ลูกค้าทุกวันพุธ และประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ผู้ประกอบการตลาดในเขตเทศบาลตำบลปลายบาง จัดให้มีการทำความสะอาดตลาดเป็นประจำ และมีการล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาลอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง รวมทั้งจัดให้มีที่รองรับขยะมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาลอย่างเพียงพอและทําความสะอาดอยู่เสมอ เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้บริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย ตลาดมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยถูกสุขลักษณะ มีสภาวะแวดล้อมที่ดี ตลอดจนชุมชนโดยรอบตลาดไม่ได้รับความเดือดร้อนรําคาญ