มาตรการการใช้พลังงาน เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างประหยัด คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด ลดการสูญเสียพลังงาน