วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2563
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ เทศบาลตำบลปลายบาง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีการฝึกอบรม ตั้งแต่วันที่ 26 – 28 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
โดนวันนี้เป็นการฝึกอบรมสาธิตการดับเพลิง โดยครูฝึกงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครนนทบุรี ณ เทศบาลตำบลปลายบาง และเข้ารับการฝึกเรื่องความปลอดภัยและการโรยตัวจากที่สูง ณ มูลนิธิสยามนนทบุรี