วันที่ 14 มีนาคม 2566

นางวไลพร อัจฉริยะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการต้นกล้าเพื่อพัฒนาสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลปลายบาง ร่วมพิธีเปิดโครงการครั้งนี้ด้วย

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลายบาง เป็นผู้ดำเนินโครงการ และได้รับเกียรติจาก พันโท สุธี สุขสากล ตำแหน่ง นักจัดรายการวิทยุกองทัพบก รายละเอียดในการบรรยายโครงการ มีดังนี้

👉︎ เรื่อง จริยธรรมตามหลักค่านิยม 12 ประการ

👉︎ เรื่อง การปลูกฝังให้เด็ก และเยาวชนมีความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา

และพระมหากษัตริย์

👉︎ เรื่อง การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการรณรงค์ เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ และเชิญชวนให้ผู้อื่นประพฤติปฏิบัติตามหลักค่านิยมของคนไทย 12 ประการ

—————————————————————

เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ : 02-4494360

Facebook : ปลายบาง นนทบุรี

ID Line : plaibang

www : plaibang.go.th

สายตรงงานป้องกันฯ : 02-4494361