วันที่ 16 มีนาคม 2566

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลายบาง ได้จัดการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมชุมชน ครั้งที่ 1/2566 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลายบาง โดยมี นางเยาวภา มากมูล รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งวาระการประชุม มีดังนี้

#ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 นโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมชุมชนของเทศบาลตำบลปลายบาง ตามร่างแผนปฏิบัติด้านการจัดการขยะของประเทศ (พ.ศ. 2565 – 2570)

1.2 แนวทางและแผนการดำเนินการ ตามกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมชุมชน ของสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

#ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง

#ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

#ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

#ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

5.1 บันทึกข้อตกลงร่วมกัน เรื่อง การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมชุมชน

—————————————————————

เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ : 02-4494360

Facebook : ปลายบาง นนทบุรี

ID Line : plaibang

www : plaibang.go.th

สายตรงงานป้องกันฯ : 02-4494361