วันที่ 25 ธันวาคม 2565

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 25-28 ธันวาคม 2565 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดหนองคาย จังหวัดอุดรธานี จังหวัดขอนแก่น

โดยมี นางวไลพร อัจฉริยะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง เป็นประธานเปิดโครงการฯ รายละเอียดในการบรรยาย โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน

– เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

– เรื่อง การขับเคลื่อนเกษตรทฤษฎีใหม่

– เรื่อง การเรียนรู้สังคมผู้สูงอายุและนันทนาการ

– เรื่อง การจัดการศึกษาการพัฒนาทักษะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

โดยได้รับเกียรติจาก นายยวง เขียวนิล ปราชญ์เกษตรกรของแผ่นดิน และ ดร.สุพิชัย ศิริรักษ์ นักวิชาการอิสระ/อาจารย์พิเศษ เป็นวิทยากร ทั้งนี้ เทศบาลฯ มีมาตรการในการตรวจ COVID-19(ATK) ก่อนการอบรมและเดินทาง

วันที่ 26 ธันวาคม 2565

– ศึกษาดูงานเกี่ยวกับ “การปลูกพืชแบบขั้นบันได ปุ๋ยหมักชีวภาพ และการแปรรูปสินค้าสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชน” ณ. ชุมชนบ้านจอมแจ้งอ.เมือง จ.หนองคาย

– ศึกษาดูงานเกี่ยวกับ “โรงเรียนชราบาล” ณ. เทศบาลเมืองหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย

วันที่ 27 ธันวาคม 2565

– ศึกษาดูงานและฟังการบรรยาย เรื่อง “การจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพ” และ “กิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุ” ณ. เทศบาลเมืองบ้านดุงอ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

– ศึกษาดูงานเกี่ยวกับ เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง กสิกรรมธรรมชาติ ตามศาสตร์พระราชา” ณ. โคก หนอง นา โมเดล อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

วันที่ 28 ธันวาคม 2565

– ศึกษาดูงานและฟังการบรรยาย เรื่อง “กองทุนตั้งตัว ของดีชุมชน” ณ. เทศบาลนครขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น

– ศึกษาดูงานและฟังการบรรยาย เรื่อง “ชุมชนสะอาด” ณ. ชุมชนโนนชัยหนึ่ง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

—————————————————————

เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ : 02-4494360

Facebook : ปลายบาง นนทบุรี

ID Line : plaibang

www : plaibang.go.th

สายตรงงานป้องกันฯ : 02-4494361