วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น.

การประชุมสภาเทศบาลตำบลปลายบาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลายบาง ชั้น 4 โดยมี

นายโสพล แสงเพ็ชร์ ประธานสภาเทศบาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในการประชุม ซึ่งวาระการประชุม มีดังนี้

#ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

#ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลายบาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565

#ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม

#ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

#ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

5.1 เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2566 และกำหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี 2567

5.2 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณรายจ่ายค้างจ่ายประจำปี 2565 ของสำนักปลัดเทศบาล

5.3 ญัตติแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปลายบาง

5.4 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 เนื่องจากที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ ของสำนักปลัดเทศบาล

5.5 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ของสำนักปลัดเทศบาล

5.6 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

5.7 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ของกองการศึกษา

5.8 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ของกองการศึกษา

5.9 เรื่อง การเลือกเลขานุการเทศบาลแทนตำแหน่งที่ว่าง

#ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

6.1 เรื่อง การจ้างหน่วยงานสำรวจและประเมินความพึงพอใจในการให้บริการด้านต่าง ๆ

—————————————————————

เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ : 02-4494360

Facebook : ปลายบาง นนทบุรี

ID Line : plaibang

www : plaibang.go.th

สายตรงงานป้องกันฯ : 02-4494361