วันที่ 30 มีนาคม 2566

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลายบาง ได้จัดโครงการรวมแรงใจรักษาน้ำใสทุกคูคลอง ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลายบาง โดย นางวไลพร อัจฉริยะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลปลายบาง ร่วมพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ด้วย

รายละเอียดในการบรรยายโครงการ มีดังนี้

👉︎ เรื่อง ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาผักตบชวาแบบมีส่วนร่วมของชุมชน

✔ โดย นายชีวิน ศรีอำคา ปลัดเทศบาลตำบลปลายบาง

👉︎ เรื่อง แผนการจัดการผักตบชวาในแหล่งน้ำสาธารณะอย่างยั่งยืน

✔ โดย ดร.สุพิชัย ศิริรักษ์ อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

👉︎ เรื่อง การบริหารผักตบชวาแบบครบวงจร

✔ โดย นางดาธิณี ตามเพิ่ม อาจารย์ กศน.อำเภอภาชี

#กลุ่มฝึกปฏิบัติการบริหารจัดการผักตบชวาแบบครบวงจร

👉︎ ฐานที่ 1 น้ำพริกชวาเสวย

✔ โดย นางสาวทองหล่อ แสงชาติ และ นางสาวสวลักษณ์ ใบกุหลาบ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นการแปรรูปและการถนอมอาหาร

👉︎ ฐานที่ 2 บะหมี่หยกชวา

✔ โดย นางอุทัย ประพันธ์ทรัพย์ และ นางดาวเรือง ซอกดุลย์

ภูมิปัญญาท้องถิ่นการแปรรูปและการถนอมอาหาร

👉︎ ฐานที่ 3 การทำหูหิ้วแก้วน้ำจากผักตบชวา

✔ โดย นางเรณู สุมรรคา และ นางสาวสุรางค์ ห้วยสอนมั่นคง

ภูมิปัญญาด้านการทอผ้าและประดิษฐ์ของใช้จากผักตบชวา

👉︎ ฐานที่ 4 การทำกระถางผักตบชวา

✔ โดย นายอดุลย์ เข็มทอง และ นางนาถลดา เข็มทอง

ภูมิปัญญาด้านการบริหารจัดการผักตบชวา

👉︎ ฐานที่ 5 กระดาษผักตบชวา

✔ โดย นายวัศพล เข็มทอง และ นางณิชาภา พลวิเศษ

ภูมิปัญญาด้านการบริหารจัดการผักตบชวา

—————————————————————

เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ : 02-4494360

Facebook : ปลายบาง นนทบุรี

ID Line : plaibang

www : plaibang.go.th

สายตรงงานป้องกันฯ : 02-4494361