วันที่ 21 เมษายน 2566

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลายบาง จัดโครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลายบาง โดย นางวไลพร อัจฉริยะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ด้วย

รายละเอียดในการบรรยายโครงการ มีดังนี้

👉︎ เรื่อง ความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานที่ถูกต้อง ต่อโรคพิษสุนัขบ้า

👉︎ เรื่อง แนวทางป้องกันและเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่

✔ โดย วิทยากรจากปศุสัตว์อำเภอบางกรวย

👉︎ เรื่อง การปฐมพยาบาลเมื่อถูกสัตว์เลี้ยงกัดหรือข่วน

✔ โดย คุณธันย์วรัชญ์ เขียวทองมี ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลปลายบาง

#แบ่งกลุ่มทำกิจกรรม

👉︎ กลุ่มที่ 1 การจัดเก็บวัคซีน

👉︎ กลุ่มที่ 2 การจับบังคับสัตว์

👉︎ กลุ่มที่ 3 การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

✔ โดย วิทยากรจากปศุสัตว์อำเภอบางกรวย

—————————————————————

เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ : 02-4494360

Facebook : ปลายบาง นนทบุรี

ID Line : plaibang

www : plaibang.go.th

สายตรงงานป้องกันฯ : 02-4494361