วันที่ 29 พฤษภาคม 2566

เทศบาลตำบลปลายบาง จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปลายบาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลายบาง ชั้น 4 โดยมี นายโสพล แสงเพ็ชร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลปลายบาง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ ผู้จัดการสถานธนานุบาลเข้าร่วมประชุม โดยในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบอนุมัติตามญัตติวาระการประชุม พร้อมกันนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันหารือแนวทางการแก้ปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชน และหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปลายบาง

—————————————————————

เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ : 02-4494360

Facebook : ปลายบาง นนทบุรี

ID Line : plaibang

www : plaibang.go.th

สายตรงงานป้องกันฯ : 02-4494361