วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563
พิธีปิดโครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ เทศบาลตำบลปลายบาง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยได้รับเกียรติจากนายวัชรเดช เกียรติชานน นายอำเภอบางกรวย ผู้แทนศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดนนทบุรี มอบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลปลายบาง พร้อมกล่าวให้กำลังใจผู้ผ่านการฝึกอบรมและเป็นประธานปิดการอบรม วันที่ 26-28 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลายบาง