วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนนทบุรีร่วมกับเทศบาลตำบลปลายบางประชุมการขับเคลื่อนงานโครงการ ตำบลต้นแบบห่วงใยไม่ทอดทิ้งกัน ประจำปี 2563 วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลปลายบาง  เพื่อชี้แจงรายละเอียดของกลุ่มเป้าหมาย หรือกลุ่มเสี่ยงที่จะเข้าสู่การเป็นคนเร่ร่อน ไร้ที่พึ่ง เพื่อหาแนวทางส่งเสริมสนับสนุนครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่นจัดบริการสวัสดิการในชุมชนเพื่อดูแลกลุ่มเป้าหมายอย่างครอบคลุม