วันศุกร์ที่ 11 กันายน 2563
เทศบาลตำบลปลายบางร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนนทบุรี และโรงเรียนเทศบาลตำบลปลายบางวัดสิงห์(แจ่มชื่นวิทยาคม) จัดโครงการอบรมเสริมพลังเคลือข่ายนวัตกรรมทางสังคมในชุมชน โดยมีการให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยนำนักเรียนลงพื้นที่จริง และได้รับเกียรติจากนายพงษ์ศักดิ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง เป็นผู้มอบวุฒิบัตรแก่ผู้รับการฝึกอบรม จำนวน 40 คน