วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563
โครงการฝึอบรมสร้างงาน สร้างอาชีพ ประจำปี 2563 โดยเป็นฝึกอาชีพช่างแต่งหน้า ให้แก่ผู้ที่สนใจ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลายบาง
จัดโดย กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลายบาง
“เราไม่ทำ แล้วใครจะทำ”