การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ

         ***ส่วนท่านที่รับเงินสดให้มารับในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปลายบาง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัวดิการสังคม เทศบาลตำบลปลายบาง 02-449-4994 ,02-449-4360 ต่อ 110-112