โครงการเลี้ยงไส้เดือนในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ณ โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชื่นวิทยาคม)
โดย กองการศึกษา เทศบาลตำบลปลายบาง