วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563
การประชุมการประเมินและติดตามผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปลายบาง ชั้น 4
โดยในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการเลือก นายรัตน์ เขียวเม่น เป็นประธานคณะกรรมการ