เทศบาลตำบลปลายบาง ได้จัดโครงการ “ขยะชิ้นใหญ่ไว้ใจเทศบาล”
เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มีความประสงค์จะทิ้งขยะชิ้นใหญ่หรือสิ่งของเหลือใช้ ที่รถเก็บขนขยะมูลฝอยประจำพื้นที่ไม่สามารถจัดเก็บได้ เช่น ที่นอน เตียง โต๊ะ ตู้ โซฟา ฯลฯ และสร้างการมีจิตสำนึกให้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการรักษาสภาพแวดล้อมให้สวยงาม สะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย

ขั้นตอนการขอรับการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ มีดังนี้
1. สำรวจขยะชิ้นใหญ่ในบ้านของท่านที่ต้องการให้จัดเก็บ
2. แจ้งความประสงค์ขอรับการเก็บได้ที่กองสาธารณสุข
3. เจ้าหน้าที่จะเข้าจัดเก็บ ทุกวันศุกร์ที่ 2 ของเดือน

โดยโครงการนี้ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
_________________________________________________
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลายบาง
โทร. 0 2449 4994 ต่อ 120,121