บัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

 

http://plaibang.go.th/wp-content/uploads/2020/10/G¬¦¦F-2-2092¦-¦F1-1000.pdf

http://plaibang.go.th/wp-content/uploads/2020/10/G¬¦¦F-2106-4609-¦-¦-1001-2000.pdf

http://plaibang.go.th/wp-content/uploads/2020/10/G¬¦¦F-4611-6830-¦-¦-2001-3000.pdf

http://plaibang.go.th/wp-content/uploads/2020/10/G¬¦¦F-6831-9391-¦-¦-3001-4000.pdf

http://plaibang.go.th/wp-content/uploads/2020/10/G¬¦¦F-9392-11391-¦-¦-4001-5000.pdf

http://plaibang.go.th/wp-content/uploads/2020/10/G¬¦¦F-11392-14099-¦-¦-5001-6000.pdf

http://plaibang.go.th/wp-content/uploads/2020/10/G¬¦¦F-14209-16357-¦-¦-6050-7000.pdf

http://plaibang.go.th/wp-content/uploads/2020/10/G¬¦¦F-16358-19317-¦-¦-7001-8000.pdf

http://plaibang.go.th/wp-content/uploads/2020/10/G¬¦¦F-19318-21110-¦-¦-8001-9000.pdf

http://plaibang.go.th/wp-content/uploads/2020/10/G¬¦¦F-21111-23387-¦-¦-9001-10000.pdf

http://plaibang.go.th/wp-content/uploads/2020/10/G¬¦¦F-23388-25031-¦-¦-10001-10900.pdf

http://plaibang.go.th/wp-content/uploads/2020/10/G¬¦¦F-25148-28101-¦-¦-11001-12000.pdf

http://plaibang.go.th/wp-content/uploads/2020/10/G¬¦¦F-28102-30020-¦-¦-12001-13000.pdf

http://plaibang.go.th/wp-content/uploads/2020/10/G¬¦¦F-30021-31926-¦-¦-13001-14000.pdf

http://plaibang.go.th/wp-content/uploads/2020/10/G¬¦¦F-31932-34165-¦-¦-14001-15000.pdf

http://plaibang.go.th/wp-content/uploads/2020/10/G¬¦¦F-34166-34874-¦-¦-15001-15600.pdf

http://plaibang.go.th/wp-content/uploads/2020/10/G¬¦¦F-35192-36223-¦-¦-15701-16000.pdf

http://plaibang.go.th/wp-content/uploads/2020/10/G¬¦¦F-36224-41010-¦-¦-16001-17000.pdf

http://plaibang.go.th/wp-content/uploads/2020/10/G¬¦¦F-41017-45091-¦-¦F-17001-17300.pdf

http://plaibang.go.th/wp-content/uploads/2020/10/G¬¦¦F-45558-46941-¦-¦F-17501-18000.pdf

http://plaibang.go.th/wp-content/uploads/2020/10/G¬¦¦F-46943-49640-¦-¦F-18001-19000.pdf

http://plaibang.go.th/wp-content/uploads/2020/10/G¬¦¦F-49641-132606-¦-¦F-19001-20976.pdf

 

บัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บ้านเอื้ออาทร วัดพระเงิน 1-2

http://plaibang.go.th/wp-content/uploads/2020/10/ภดส.4-วัดพระเงิน-1.pdf

http://plaibang.go.th/wp-content/uploads/2020/10/ภดส.4-วัดพระเงิน-2.pdf