“ข่าวประชาสัมพันธ์”
1 ธันวาคม 2563
วันเอดส์โลก (World AIDS Day)
🌎องค์การอนามัยโลก (World Health Organization) ได้กำหนดให้วันที่ 1 ธันวาคมของทุกปีเป็น วันเอดส์โลก
📍เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงอันตรายจากการติดต่อของโรคเอดส์ การเจ็บป่วยจากโรคเอดส์ การสร้างเสริมและสนับสนุนให้มีมาตรการป้องกันโรคเอดส์ให้มากยิ่งขึ้นในสังคมทุกระดับ การจัดกิจกรรมต่อต้านต่างๆ และส่งเสริมให้เกิดการยอมรับ-ห่วงใยต่อผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อเอดส์ รวมทั้งเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

โดยคำขวัญวันเอดส์โลก (World AIDS Day) ปี 2563 คือ Walk Together (เอดส์อยู่ร่วมกันได้ ไม่ตีตรา)
————————————————–
ด้วยความปรารถนาดีจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลตำบลปลายบาง โทร 0 2449 4994 ต่อ 120,121