วันวันอังคารที่ 12 มกราคม 2564
เทศบาลตำบลปลายบาง โดยการนำของนายพงษ์ศักดิ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ดำเนินการพัฒนา ทำความสะอาด ตัดหญ้า เก็บขยะ บริเวณริมถนนหลัก ม.3 – ม.4 ต.ปลายบาง ตามนโยบายของจังหวัดนนทบุรี “จังหวัดสะอาด”