วันพุธที่ 13 มกราคม 2564
เทศบาลตำบลปลายบาง โดย ผอ.กองสาธารณสุขน ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองสาธารรศุขฯ ออกดำเนินการตัดหญ้าและเก็บขยะ บริเวณต่างระดับปลายบางฝั่งตะวันตก เพื่อภูมิทัศน์ที่สวยงามและความเป็นระเบียบสะอาดเรียบร้อย ตามนโยบายของจังหวัดนนทบุรี “จังหวัดสะอาด”