วันศุกร์ที่ 22 มกราคม​ พ.ศ. 2564​
เทศบาลตำบลปลายบาง​ โดยนายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง​ , สมาชิกสภาเทศบาล​ฯ , กำนันสุรชัย โชคสกุลวงศ์ , ผญ.นคร ช้างปลิว นำเจ้าหน้าที่​เทศบาลฯ และคณะครูโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม ออกดำเนินการเก็บผักตบชวา , วัชพืช , ขยะ และตัดแต่งกิ่งไม้​ บริเวณคลองนา​ (ต่อเนื่องเป็นวันที่ 6) เพื่อการระบายน้ำที่​ดี​ ลดการเกิดปัญหาน้ำเน่าเสีย​ , น้ำท่วมขัง​ และอันตรายจากสัตว์เลื้อยคลาน อีกทั้งเพื่อความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน สนองนโยบายของจังหวัดนนทบุรี “จังหวัดสะอาด”