วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564
เทศบาลตำบลปลายบาง จัดการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมี นายสนิท นุ่มแป้น ประธานสภาเทศบาล นายพงษ์ศักดิ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ที่ปรึกษา สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุม
โดยมีระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาล อาทิ ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเทศบาล เพื่อใช้ในการดำเนินการโครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นวาระที่สำคัญในการป้องกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน ในการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโควิด-19
สำหรับผลการประชุม ปรากฏว่าสภา มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้เทศบาลตำบลปลายบาง สามารถดำเนินการได้ โดยเป็นค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เป็นวงเงินงบประมาณรวม 50 ล้านบาท โดยจะฉีดให้กับประชาชนที่สมัครใจของพื้นที่เทศบาลตำบลปลายบาง โดยฉีดคนละ 2 โดส